Privacy-statement

Inleiding

Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Tenslotte kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder).

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Toestemming

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.


Bewaartermijn

Voor wat betreft de bewaartermijn van persoonsgegevens handel ik op een wijze die afwijkt van wat gebruikelijk is – ik bewaar namelijk zo min mogelijk, en zo kort mogelijk. Tijdens de therapie-periode, die uit een of meerdere sessies bestaat, bewaar ik uw persoonsgegevens. Bij het afronden van de therapie kunt u aangeven of u de documenten die op u betrekking hebben mee naar huis wilt nemen (ik bewaar geen kopie), dan wel dat deze worden vernietigd. Is na een bepaalde sessie nog niet duidelijk of u de therapie zult vervolgen, dan bewaar ik uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden, en vernietig deze indien u geen nader contact opneemt.

Enkele (basis) persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, dien ik vanuit mijn verplichtingen aan de belastingdienst minimaal 10 jaar te bewaren, aangezien deze op facturen moeten worden vermeld. Indien u heeft verzocht om facturen die u bij uw zorgverzekeraar (deels) wilt declareren, dan bevatten deze facturen nadere gegevens zoals uw geboortedatum.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) na afronding van de therapie , dan neem ik deze op in een Excel bestand ten behoeve van mogelijk nader contact. Ik bewaar deze gegevens dan maximaal 5 jaar na het laatste contactmoment.

Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? Dan kan ik mogelijk uw contactgegevens hebben geregistreerd, zonder de hierboven beschreven uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, die na de invoering van de wet AVG op 25 mei 2018 verplicht is geworden. U kunt uiteraard gebruik maken van de hieronder beschreven rechten op het gebied van inzage en vernietiging.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren.

Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitnodiging

‘Privacy’ is meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.